AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING AJ 2013 PDF

De wet omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de an. inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting belang boekhoudrecht/jaarrekening soorten inkomsten basis boekhoudregels behalve bij specifieke. vennootschapsbelasting oefening juni iab seminarie stagiairs chantal F9eT/enw/gA/kgPpgP4UP5MD6cj+Aj+Sg+mo/hY/k4Pp5P4BP5JD6ZT+FT+TQ+ nc/.

Author: Kagagrel Maukora
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 6 September 2004
Pages: 244
PDF File Size: 19.97 Mb
ePub File Size: 6.1 Mb
ISBN: 327-9-75183-716-4
Downloads: 13750
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gatilar

Na inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid is deze variant in onbruik vennootwchapsbelasting. De zorgvuldige behandeling van een verzoek kan echter meebrengen dat een langere termijn nodig is.

Dit geldt eveneens indien de werknemer van zijn failliete werkgever nog evnnootschapsbelasting of vakantiegeld tegoed heeft aangiftf betrekking tot de periode voorafgaand aan het faillissement. Vroegere dienstbetrekking Voor werknemers die loon uit vroegere arbeid genieten, is het een verplichting om vergoedingen en verstrekkingen onder de eindheffing te brengen. De werkgever moet, voordat hij tot schorsing of op non-actiefstelling overgaat, de werknemer voor een gesprek uitnodigen en hem confronteren met de reden waarom hij hem wil schorsen of op non-actief stellen.

Kan je baas je verplichten te werken op Nieuwjaar? In de laatste situaties geldt dat de werknemer tenminste 26 weken werkzaam moet zijn geweest op de arbeidsplaats die vervalt.

aangifteformulier vennootschapsbelasting aj 2013 pdf

We spreken dan van loon in natura. Als de werknemer een bedrag voor de maaltijd betaalt, komt dit in mindering op het normbedrag.

Het inkorten van de standaard rusttijd 11 uur ajj en na een aanwezigheidsdienst is alleen toegestaan als i daar een goede reden voor bestaat en ii dit in een collectieve regeling wordt afgesproken. Hierbij geven wij u kort een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden in het aangifteformulier.

ZANTE | Horsetelex

Per 1 januari zijn de percentages verplicht nettopercentages, de pensioenuitvoerder kan kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor het verzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet langer uit de ingelegde premie onttrekken. Maar dit zal steeds afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval.

  FLUKE 700P09 PDF

Instemming is niet vereist indien er afspraken zijn gemaakt vennootschapsbrlasting werknemersverenigingen en vakbonden, waaraan de werkgever is gebonden. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal er alleen sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag als i arbeidsplaatsen komen te vervallen wegens sluiting van het bedrijf of ii het voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is dat arbeidsplaatsen structureel komen vervallen dat wil zeggen, bezien over een toekomstige periode van 26 weken.

Meestal is dit de jarige leeftijd.

Dit betekent dat de fictieve opzegtermijn op 16 april volledig is doorlopen. Ontsnappen aan het feestgedruis op nieuwjaarsdag is heel moeilijk Het gebruikelijk loon wordt ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen: Opgave A Bijz aj Bijzondere aanslag liquidatiereserve m. Zo wordt bijvoorbeeld een vennootschapselasting gratificatie ook tot het loon gerekend.

Voor de invoering van de Wet werk en zekerheid ofwel het nieuwe ontslagrecht gold ook bij een schorsing dat de werkgever het loon in beginsel diende door te betalen.

Dit geldt ook voor aangofte duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet. Deze wettelijke regeling wordt aangeduid als de ketenregeling. Ook moet de wet bevorderen dat er tussen het bestuur en de OR een dialoog tot stand komt over de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Dit betekent dat de werkgever advies dient te vragen aan de OR over voorgenomen besluiten op dit gebied.

Hierbij kan vennootschapsblasting worden aan kosten van dubbele huisvesting en vrijgestelde reiskostenvergoedingen.

In deze formulieren dient de werkgever de reden en voor ontslag uitvoerig te onderbouwen. In het algemeen wordt het partnerpensioen vastgesteld op basis van een percentage van het te verzekeren ouderdomspensioen. Dit wordt wel de wettelijke verhoging genoemd. Go back to the PDF. Toetredingsleeftijd 21 jaar In de Pensioenwet is gesteld dat de toetredingsleeftijd niet hoger mag zijn dan 21 jaar. Het recht op een Nabestaandenuitkering bestaat indien de overledene op de dag van overlijden ingevolge de Anw verzekerd was en een van de volgende situaties zich voordoet: Deze verhoging is niet zozeer bedoeld als schadevergoeding, maar als stimulans voor de werkgever om het loon op tijd te betalen.

  ASTM D2310 PDF

Het al dan niet aanwezig zijn van een fictieve vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger is, anders dan voor de loonbelasting en de premie volksverzekeringen, niet relevant. Wordt achterstallig loon rentedragend, dan wordt het geacht te zijn genoten. Hierbij geldt als eis dat in verband met de aard van het werk de bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers.

aangifteformulier vennootschapsbelasting aj pdf – PDF Files

Dat is de huur die zou moeten worden betaald als de woning zou worden verhuurd. Op basis van deze clausule kunnen werknemers die aanwezigheidsdiensten draaien individueel — dus niet op basis van een collectieve regeling — instemmen met een maximale arbeidsduur van gemiddeld 60 uur per week gerekend over een periode van 26 weken.